මූල්‍ය වාර්තාව

මූල්‍ය වාර්තාව 2014/2015


මූල්‍ය වාර්තාව 2013/2014


මූල්‍ය වාර්තාව 2012/2013

විස්තරය              අය             වැය
ගිණුමේ ඉතිරිය (2012/12/08) Rs 217.00
බැංකු ගිණුමට ලැබුණු මුදල් Rs 19,000.00
ආධාර Rs 5,000.00
සමරු කලාපය සදහා අතට ලැබුණු මුදල්  Rs 5,500.00
තෑගි සදහා (දගයා) Rs 2,000.00
ඇතුලත්වීමේ ගාස්තු Rs 29,600.00
තෑගි වවුචර
Rs 6,000.00
නිර්මාණ තරගයේ තෑගි
Rs 1,500.00
සමරු කලාපය මුද්‍රණය
Rs 7,500.00
ඇතුලත්වීමේ ප්‍රවේශපත්‍ර
Rs 500.00
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම
Rs 4,473.50
ආහාර
Rs 24,450.00
වෙනත් සුළු වියදම්
Rs 256.50
මුළු ලැබීම් Rs 61,317.00
පොළිය (2012/12/08 - 2013/12/20) Rs 268.00
වියදම්
Rs 44,680.00
ඉතිරිය (2013/12/20 දිනට) Rs 16,905.00තෑගි වවුචර බිල්පත - තරමක් මැකී ඇත
ස්තුතියි.

භාණ්ඩාගාරික
බ්ලොග් අවකාශයේ මිතුරෝ
2013 දෙසැම්බර් 20 වන දිනමූල්‍ය වාර්තාව 2012. 12.08 දිනට


මුදල් ලැබීම්

ගිනුම ආරම්භක ගේෂය  (11/06)                100.00
අවුරුදු උත්සවයෙන් ලද මුදල්                60 000.00
මගේ මරණය බ්ලොග් පිටුව                    1 000.00
රූ සිරිණි බ්ලොග් පිටුව                           4 000.00
හසී හැඩොක්ස්                                       1 000.00
නම නොදත් බ්ලොග් මිතුරකු                     200.00
ලද පොලී (29/06)                                       00.23
ලද පොලී (31/07)                                     197.16
ලද පොලී (30/08)                                     249.57
ලද පොලී (28/09)                                    128.48

මුළු මුදල                                           66657.75

වියදම්

මූලික වියදම් සටහන 1                                  
ගොඩගේ පොත් ප්‍රකාශකයෝ              22 014.00          
සරසවී පොත් ප්‍රකාශකයෝ                  23 628.25          
දයාවංශ ජයකොඩි පොත් හල                4 140.00          
සරස පොත් ප්‍රකාශකයෝ                      1 961.00
විජේසූරිය පොත් ප්‍රකාශකයෝ               5 005.00           
ගුනසේන පොත් ප්‍රකාශකයෝ               9 294.00

වෙනත් වියදම් සටහන 2                                           
රබර් සීල් 1ක්                                          350.00       
සෙලෝ ටේප් රොලක්                               45.00           
 පාර්සල් කවර                                        100.00           
 ඉන්ක් පෑඩ් 1ක්                                      120.00
                                                                          
   
ගිනුමේ ඉතිරි මුදල්                                 217.69
මුළු මුදල                                           66657.75
ටෙලිකොම් සමාගමෙන් ලබාදුන් රුපියල් 60,000.00 ක අනුග්‍රාහක මුදල 

රුපියල් 60,000.00 මුදල් චෙක්පත

බැංකු ගිණුමේ මුල් පිටුව

භාණ්ඩාගාරික
බ්ලොග් අවකාශයේ මිතුරෝ


Back to Top