0

2016 සයිබර් සිහින උලෙළ - අය වැය වාර්තාවසුපුරුදු පරිදි 2016 අවුරුදු උත්සවය බොහෝ දෙනෙකුගේ සහබාගීත්වයෙන් පසුගිය 30 වෙනි ‍දින වැල්ලවත්ත කූරේ  ක්‍රීඩාංගනයේ දි පැවැත්වුණි. එහි අයවැය වර්තාව සහ අනුග්‍රහක දායකත්වය පහත පරිදි වෙයි

අනුග්‍රහක දායකත්වය
1. අන්කොමන් හෝම්සි
2. සිලෝන් බිස්කට් සමාගම
3. ටෙක් සිටි - වවුචර්
4. සමන්මල් - වව්චර්
5. සූදික - වව්චර්
6. රන්දිකා රණවීර/සමරතුංග මහත්මිය/අජිත් ධර්මකීර්ති/තරංගනී රොෂිකා/සුමිත් කළනසිරි/ බුක්යර්බුක් - පොත්
7. නිලංකා - එටිසලාට් මග් සහ ටිෂර්ට්
8. ලිෂාන් - ටිකට් පත්
9. ගයාන් ගුණව්ධන - බැනර්

2016 ඡායාරූප
1. තිසර 
2. ලිෂාන්
3. දර්ශන
4. මාරයා
5. ඔන්ල්
6. සසිඳු

2016 චලනචිත්‍ර
1. ගයාන් 
2. නලින්   නලින්

පැමිණි ඔබට සැමට ස්තුතියි නැවත 2017 මුන ගැසෙමු
Back to Top